Noise Stability Regularization for Improving BERT Fine-tuning


Conference paper


Hang Hua, Xingjian Li, Dejing Dou, Chengzhong Xu, Jiebo Luo
NAACL-HLT, Association for Computational Linguistics, Online, 2021 Jun, pp. 3229--3241

View PDF
Cite

Cite

APA
Hua, H., Li, X., Dou, D., Xu, C., & Luo, J. (2021). Noise Stability Regularization for Improving BERT Fine-tuning. In NAACL-HLT (pp. 3229–3241). Online: Association for Computational Linguistics.

Chicago/Turabian
Hua, Hang, Xingjian Li, Dejing Dou, Chengzhong Xu, and Jiebo Luo. “Noise Stability Regularization for Improving BERT Fine-Tuning.” In NAACL-HLT, 3229–3241. Online: Association for Computational Linguistics, 2021.

MLA
Hua, Hang, et al. “Noise Stability Regularization for Improving BERT Fine-Tuning.” NAACL-HLT, Association for Computational Linguistics, 2021, pp. 3229–41.